O Szkole

MISJA SZKOŁY:

„Szkoła przyjazna środowisku lokalnemu. Szkoła to nasz wspólny dom”.

WIZJA I CEL:

Wychowanie człowieka: kulturalnego, tolerancyjnego, szlachetnego, odpowiedzialnego, dbającego o rozwój fizyczny i psychiczny.

KODEKS SZKOŁY BEZ PRZEMOCY:

Szkoła jest wspólnotą – szkoła dąży do stworzenia wspólnoty wszystkich nauczycieli, uczniów i ich rodziców oraz pracowników niepedagogicznych szkoły, opartej o jasny i przejrzysty system norm.

Wszyscy się szanujemy – wspólnota szkolna buduje klimat bezpieczeństwa, szacunku, otwartego dialogu.

Wspólnie działamy przeciw przemocy – w szkole działa system przeciw przemocy.

Niczego nie ukrywamy – szkoła prowadzi regularną diagnozę problemu przemocy w szkole.

Zawsze reagujemy – szkoła reaguje na każdy przejaw agresji i przemocy.

Nauczyciel nie jest sam – szkoła podejmuje działania, by nauczyciele mieli odpowiednią wiedzę i umiejętności z zakresu rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie z przejawami agresji i przemocy.

Uczniowie wiedzą, jak działać – szkoła organizuje uczniom regularne zajęcia profilaktyczne z zakresu umiejętności psychologicznych i społecznych, oraz radzenia sobie z agresją i przemocą.

Rodzice są z nami – aby przeciwdziałać przemocy szkoła współpracuje z rodzicami włączając ich do tworzenia systemu przeciwdziałania przemocy.

Mamy sojuszników – szkoła współpracuje ze środowiskiem pozaszkolnym przy pojmowaniu działań profilaktycznych i interwencyjnych

Nagradzamy dobre przykłady – szkoła promuje wzorce zachowań oparte na poszanowaniu godności każdego człowieka.


Skip to content